ยินดีต้อนรับ Welcome to …

แนวข้อสอบกลางภาค 1/59 ม.4 วิชา ง31101 (เนื้อหาบทที่ 1, 2, 3, 4, 11 และ 12)

1.ปรนัย 30 ข้อ 30 คะแนน 

2.อัตนัย 2 ข้อ 10 คะแนน (เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ บทที่ 1, 2, 11, 12)

รวม 40 คะแนน

————————–

เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการเรียนการสอนรายวิชา ง23201 การนำเสนอข้อมูล ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และรายวิชา ง31101 การงานอาชีพ (คอมพิวเตอร์) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โดยมุ่งหวังว่าเว็บไซต์จะเป็นช่องทางทางเทคโนโลยีที่จะติดต่อสื่อ แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันระหว่างครูและนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ

ครูปุญญพัฒน์

จากใจนักเรียน

มีเว็บไซต์รายวิชาแบบนี้ ทำให้ดิฉันรู้สึกว่ามีจุดศูนย์รวม มีแหล่งที่จะเข้าถึงสื่อการเรียนรู้ ที่ครูจัดเตรียมไว้ให้ เรียนแตาละครั้ง เริ่มต้นอย่างมีจุดหมายดีค่ะ ขอบคุรคุรครูปุญญพัฒน์ มากค่ะ

 

 

 

 

ไม่บอกชื่อค่ะ

บ้านมีคอมพิวเตอร์ และเน็ต หลายครั้งนะคับที่จำไม่ได้ว่าครูสั่งงานอะไร ก้จะใช้การสอบถามเพื่อน ทั้งเรื่องที่ครูสั้ง บางครั้งก็เข้าใจไม่ตรงกัน ก็ย้อนกลับมาดูในเว้บได้ครับ ทั้งเรื่องที่สั่ง หัวข้องานที่จะใช้ในการค้นหาคำตอบ

 

 

 

 

 

 

น้องฮันนี่คับ

เว็บมีเนื้อหาน่าสนใจดีค่ะ

 

 

เจน 57